.:: Przedszkole   -   O przedszkolu
Model wychowanka naszego przedszkola.

Model Wychowanka Przedszkola Nr 6 w Skawinie

Dziecko:
~ wykazuje się samodzielnością i umiejętnością współdziałania z innymi. Jest odporny na trudności i niepowodzenia, gotowy do podejmowania obowiązków i zadań w szkole,
~  zna i przestrzega zasady warunkujące bezpieczeństwo. Potrafi zachować się w sytuacjach zagrażających własnemu zdrowiu,
~jest wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania się w grupie,
~  potrafi myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym,
~jest wrażliwy na piękno otaczającego świata, aktywnie uczestniczy w jego tworzeniu. Posiada wiele różnorodnych zainteresowań
i chętnie je rozwija,
~  współpracuje z dorosłymi i innymi dziećmi w pracach na rzecz środowiska lokalnego. Bierze udział w aktualnych wydarzeniach lokalnych,
~  doznaje radości z bliskich kontaktów z przyrodą,
~ prezentuje aktywną postawę wobec środowiska społecznego, przyrodniczego i technicznego,
~  wzbogaca słownictwo o terminy ekologiczne,
~  zachęca rodziców do wspólnego poznawania historii miasta.

Posiadamy kadrę pedagogiczną, która:

~   Stosuje i poszukuje nowatorskie formy i metody pracy oraz dba
o wzmocnienie więzi interpersonalnych,
~ Daje dzieciom możliwość działania i uczenia się poprzez własne doświadczenia oraz umożliwia im aktywność twórczą we wszystkich sferach rozwoju i osiąganie sukcesu,
~ Poszukuje ciekawych rozwiązań – inspirujących różne formy ruchu umożliwiające dzieciom aktywność w tym zakresie.

 

Wszyscy pracownicy, dzieci i rodzice są "Ambasadorami" przedszkola
i dbają o jego wizerunek.


Dodane:   07.04.2014
Zadania na rok szkolny 2018/2019 Zadanie główne na rok szkolny 2018/2019

Skawina – moja mała ojczyzna. Wzmacnianie więzi z rodziną i najbliższym środowiskiem.


Zadania szczegółowe:

  ·       Rozbudzanie u dzieci emocjonalnego związku z regionem.

  ·       Stwarzanie różnorodnych oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych pozwalających poznać piękno własnego miejsca zamieszkania (patriotyzm lokalny) i otoczenia przedszkola (plac zabaw, miejsca spacerowe i rekreacyjne, park, tereny zielone wokół miasta).

  ·       Wprowadzenie dziecka w historię i współczesność miasta Skawina
  – współpraca z Muzeum Regionalnym i Towarzystwem Przyjaciół Skawiny.

  ·       Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, życzliwości
  i przynależności do rodziny, wspólnoty przedszkolnej i  narodowej.

  ·       Tworzenie pozytywnych relacji opartych na szacunku, trosce
  i zaufaniu.

  ·       Umożliwienie dzieciom i rodzicom aktywnego uczestnictwa w życiu miasta i regionu z wykorzystaniem specyfiki środowiska.

  ·       Zachęcanie rodziców do wspólnego poznawania naszego miasta.

  ·       Kształtowanie szacunku do wytworów pracy ludzkiej i kulturowego dorobku przyszłych pokoleń (wystawy, muzea itp.).

  ·       Kształtowanie właściwej postawy patriotycznej, okazywanie szacunku do symboli narodowych.

  ·       Umożliwienie dzieciom poznania w zarysie członu samorządowego miasta – specyfika i kompetencje.

  Wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka i umożliwianie uczestnictwa w życiu rodzinnym, przedszkolnym i lokalnym (konkursy, uroczystości, zdjęcia z życia przedszkola itp.).

Dodane:   07.04.2014
Misja i wizja naszego przedszkola.

WIZJA

Wychowanie do wartości w naszym przedszkolu
od najmłodszych lat już gości.


MISJA

Jesteśmy po to, aby wspierać wielokierunkową aktywność dziecka poprzez  organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. Każdego dnia tworzymy warunki zapewniające każdemu dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Zmierzamy
do wychowania dziecka, które uwierzy we własne możliwości, przygotowane będzie do przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami; rozbudzi swoją wrażliwość na dobro i piękno otaczającego je świata. Wspólnie z rodzicami pragniemy budować pozytywny system wartości poprzez ujednolicenie oddziaływań wychowawczych.
Zapewniamy dzieciom warunki do rozwijania swoich zdolności, i eksponujemy ich twórczy potencjał w środowisku lokalnym. Pełnimy rolę wspierającą i integrującą działania rodziny. Chcemy angażować rodziców i cały i cały personel do współuczestnictwa w naszej pracy z dzieckiem. Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne.
Oferujemy stały kontakt z naturalnym środowiskiem przyrodniczym oraz uświadamiamy dzieciom poczucie odpowiedzialności za zdrowie. Dbamy o rozwijanie wśród dzieci zainteresowań: artystycznych, przyrodniczych, czytelniczych wspomagających rozwój ich talentów.
Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole. W swojej pracy kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka.Dodane:   19.03.2014


Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym, ul. Bukowska 17, 32-050 Skawina
tel. przedszkole: (12) 276 30 45, tel. oddział żłobkowy: (12) 256 75 20 lub (12) 256 75 21

Strona BIP