.:: Przedszkole   -   Regulaminy
STATUT NASZEGO PRZEDSZKOLA Statut Przedszkola Samorządowego Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym w Skawinie.
Dodane:   29.09.2014
REGULAMIN NASZEGO PRZEDSZKOLA

REGULAMIN PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 6

W SKAWINIE

Przedszkole jest placówką publiczną, prowadzoną przez Urząd Miasta i Gminy Skawina Wydział Edukacji Zdrowia i Kultury.

PRZEDSZKOLE

Realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1. Przedszkole jest samodzielną placówką dla dzieci od 3 do 6 lat, czynną przez dziesięć miesięcy w roku.

2. Przedszkole jest czynne od 6.00 – 16.30, w soboty przedszkole jest nieczynne.

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci na podstawie „kart zgłoszeń” po zakwalifikowaniu przez Dyrektora lub Komisję Rekrutacyjną.

4. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły.

5. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.

6. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje wszechstronny rozwój dziecka w kontaktach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

7. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej oraz wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych.

WYCHOWANKOWIE

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a/ właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego,  wychowawczego i dydaktycznego – zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b/ szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c/ ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d/ poszanowania jego godności osobistej,

e/ poszanowania własności,

f/ opieki i ochrony,

g/ partnerskiej rozmowy na każdy temat,

h/ akceptacji jego osoby.

2. Dziecko chore nie może być przyprowadzane, w wypadku choroby zakaźnej w domu rodzinnym należy również zatrzymać dziecko w domu.

3. Dziecko ma możliwość uczestniczenia w odpłatnych zajęciach dodatkowych.

RODZICE

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Podstawowe obowiązki rodziców to:

a/ przestrzeganie postanowień statutu,

b/ zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

c/ respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Przedszkola,

d/ przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

e/ terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

f/ informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

3. Rodzice mają prawo do:

a/ zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b/ uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c/ uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d/ wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola celem podnoszenia poziomu jakości.

 

Dodane:   21.06.2014
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM NIE ODEBRANYM Z PRZEDSZKOLA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM NIE ODEBRANYM

Z PRZEDSZKOLA NR 6 W SKAWINIE

Za dziecko nie odebrane z Przedszkola uważa się dziecko:

1.  Nie odebrane przez rodziców – prawnych opiekunów lub osobę upoważnioną do odbioru w godzinach pracy przedszkola do godz. 16.30

2.   Po które stawiła się osoba nieupoważniona do odbioru

3.  Po które stawił się rodzic – prawny opiekun lub osoba upoważniona do odbioru będąca pod wpływem alkoholu, której nie wydano dziecka ze względu na jego bezpieczeństwo.

W momencie stwierdzenia obecności dziecka w przedszkolu po godzinie 16.30, podejmowane są następujące działania:

 • Nauczycielka wraz z oddziałową zapewniają opiekę dziecku,
 • Podejmują próby nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicem w celu powiadomienia o pozostaniu dziecka w przedszkolu,
 • Po powiadomieniu rodzica lub prawnego opiekuna i ustaleniu godziny odbioru opiekują się dzieckiem do chwili przybycia rodzica,
 • W przypadku nie nawiązania kontaktu telefonicznego, ani możliwości powiadomienia rodziców w inny sposób, nauczycielka zapewnia na terenie przedszkola opiekę dziecku, oczekując na przybycie osoby odbierającej dziecko w ciągu godziny tj. do 17.30.
 • W przypadku nie przybycia rodzica – prawnego opiekuna lub innej osoby upoważnionej do 17.30, nauczycielka udaje się na komisariat policji w celu przekazania dziecka do Domu Małego Dziecka – gdzie będzie oczekiwać na przybycie rodzica,
 • O całym zdarzeniu nauczyciel powiadamia dyrektora placówki oraz sporządza notatkę wraz z podaniem godzin i prób kontaktowania się z rodzicem – prawnym opiekunem.

W nagłych losowych przypadkach gdy rodzic – prawny opiekun nie jest w stanie odebrać dziecka z przedszkola do godziny 16.30, rodzic ma obowiązek powiadomić nauczycielkę przedszkola o powstałej trudności, ustalić sposób najszybszego odebrania dziecka z placówki oraz niezwłocznie podjąć działania w celu odbioru dziecka przez osobę do tego upoważnioną.

 

Dodane:   20.06.2014
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU

DZIECKA Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 6

W SKAWINIE

1.   Do przedszkola dzieci przyprowadzane są w godz. od 6.00 – 8.30.

2.  W godz. od 6.00 – 9.00 drzwi przedszkola są otwarte, natomiast od 9.00 – 14.00 drzwi przedszkola są zamknięte na klucz ( w tym czasie można wejść na teren przedszkola posługując się dzwonkiem)

3. Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów.

4.  Rodzic ma obowiązek rozebrać dziecko i zaprowadzić osobiście na salę zabaw przekazując dziecko nauczycielce.

5. Nauczyciel odpowiada za dziecko od momentu przekazania go przez rodzica nauczycielce.

6.   Dzieci odbierane są z przedszkola godz. 14.30 – 16.30.

7.  Rodzic winien jest przyjść po dziecko do 16.20, tak aby dziecko miało czas na posprzątanie zabawek na sali i ubranie się.

8.  Rodzic przychodzący po dziecko może sam odebrać dziecko prosząc osobiście dziecko z sali lub przez domofon.

9.  W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola do godz. 16.30 – nauczyciel wdraża odrębną „Procedurę na wypadek nie odebrania dziecka z przedszkola”.

 

UWAGA !

1. ZABRANIA SIĘ ODSYŁANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SPOD BRAMKI.

2. W OKRESIE WIOSENNO-LETNIM W CZASIE PRZEBYWANIA DZIECI W OGRODZIE RODZIC OSOBIŚCIE ODBIERA DZIECKO Z OGRODU PRZEDSZKOLNEGO.


Dodane:   20.06.2014
PROCEDURY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI

PROCEDURY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI

POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA


1. Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Skawinie sprawuje funkcję opiekuńczą nad dziećmi w godz. 6.00 - 16.30.

2.  Za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad tymi dziećmi.


Zasady bezpieczeństwa w sali zabaw

1. Nauczyciel zobowiązany jest do ustalenie wspólnie z dziećmi i wdrożenia do codziennego stosowania, reguł dotyczących zachowania w grupie.

2.   Nauczyciel zwraca uwagę na to, czy dziecko ma odpowiednio złożone obuwie i czy jest ubrany odpowiednio do temperatury na sali.

3.  Nauczyciel czuwa nad tym, aby dzieci poruszały się spokojnie – nie biegały.

4.  W czasie dowolnych zabaw na sali, nauczyciel zwraca uwagę na sposób korzystania przez dziecko z zabawek, przyborów plastycznych oraz na wzajemne relacje pomiędzy dziećmi. Nie dopuszcza do konstruowania zabawek typu: pistolety, miecze, szable itp.

5.  Zabrania się dzieciom kopania, gryzienia, szczypania, plucia, podkładania nóg itp. W razie zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, nauczyciel natychmiast reaguje: prowadzi rozmowę wyjaśniającą z dzieckiem, tłumaczy konsekwencje takiego zachowania i czuwa, aby dana sytuacja nie powtórzyła się.

6. W sytuacji gdy dojdzie do niefortunnego wypadku, nauczyciel wykorzystuje apteczkę przedszkolną, udziela pierwszej pomocy dziecku. W razie poważniejszego wypadku, nauczyciel powiadamia dyrektora, rodziców i wspólnie podejmują dalsze działania.

7. Obowiązkiem nauczyciela jest usunąć wszelkie przedmioty zagrażające bezpieczeństwu dzieci (uszkodzone zabawki, drobne przedmioty, nasionka, szpilki, patyczki itp.) Każdą zagrażającą zdrowiu i bezpieczeństwu dziecka sytuację, nauczyciel zgłasza konserwatorowi w celu usunięcia zagrożenia.

8. W przypadku przeprowadzenia przez nauczyciela eksperymentu – nauczyciel wspólnie z woźną oddziałową dba o bezpieczeństwo, przewidując ewentualne sytuacje niebezpieczne.

9.   Podczas zajęć plastycznych, po  zapoznaniu dzieci z bezpiecznym posługiwaniem się przyborami i materiałem plastycznym, nauczyciel czuwa nad ich bezpieczeństwem. Nauczyciel szczególne uczula dzieci aby nie wkładały drobnych, małych przedmiotów do ust, nosa, ucha.

10. W czasie zajęć gimnastyczno-ruchowych, nauczyciel ciągle przypomina o bezpiecznym korzystaniu z przyborów gimnastycznych.

11. Podczas muzykowania na instrumentach perkusyjnych nauczyciel zwraca szczególną uwagę na posługiwanie się: pałeczkami, trójkątami, talerzami itp.

12.   Każdorazowe wyjście z sali do toalety, szatni, dziecko zgłasza nauczycielce, która kontroluje powrót dziecka. W przypadku dzieci młodszych do toalety z dzieckiem wychodzi woźna.

13.   W przypadku chwilowego opuszczenia przez nauczycielkę grupy (np. wyjście do toalety, ważny telefon), zobowiązuję się woźną oddziałową do zapewnienia opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi w tym czasie.

Zasady bezpieczeństwa w łazience

1.   Korzystamy z łazienki pod kontrola dorosłego.

2.   Dbamy o estetyczne i kulturalne zachowanie się w trakcie korzystania z łazienki:

 • Kolejne etapy mycia rąk – wycieranie ich we własny ręcznik
 • Dbanie o schludny wygląd (korzystanie z lustra)
 • Spłukiwanie wody
 • Wycieranie posadzki (bezpieczeństwo dzieci)
 • Czekanie na swoją kolej
 • Wprowadzenie dyżurów
 • Wyciąganie konsekwencji z niewłaściwego korzystania z łazienki

3. Każdorazowe wyjście z sali do toalety dziecko zgłasza nauczycielce, która kontroluje powrót dziecka.

4.  W przypadku dzieci młodszych do toalety z dzieckiem wychodzi woźna oddziałowa.

5.   W czasie zabiegów higienicznych, nauczyciel zobowiązuje woźna oddziałową do pomocy dzieciom.

6. Dostosowujemy się do umów wspólnie zawartych, dotyczących korzystania z łazienki.

7.  Zachowujemy ciszę i spokój w łazience (nie skaczemy, nie popychamy się, nie zabieramy ze sobą zabawek) w trosce o siebie i innych.

8.   Zgłaszamy wszelkie wady i usterki zaistniałe w trakcie użytkowania łazienki.

Zasady bezpieczeństwa w jadalni (przy stole)

1.   Siadamy do posiłków po umyciu rąk

2.   Estetycznie nakrywamy do stołu

3.   Przestrzegamy estetyki spożywania posiłków – kulturalnie, cicho.

4.  Poprawnie posługujemy się sztućcami, zachowujemy bezpieczeństwo, ostrożnie i zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Przy każdorazowym zajęciu przez dziecko miejsca przy stoliku, nauczyciel przestrzega przed huśtaniem się na krzesełkach, szturchaniem się , kopaniem.

6.    Po skończonym posiłku, pracy przy stole zasuwamy krzesełko.

7. Podczas sytuacji awaryjnej np. wylanie czegoś – zgłaszamy fakt woźnej oddziałowej, nauczycielce.


Zasady bezpieczeństwa w ogrodzie przedszkolnym

Przed wyjściem pierwszej grupy dzieci w danym dniu do ogrodu powinien on być przeglądnięty przez oddziałową tej grupy. Wszelkie usterki powinny być zabezpieczone i zgłoszone dyrektorowi oraz nauczycielce. Niebezpieczne śmieci powinny być uprzątnięte. W ciągu roku za ład i stan techniczny ogrodu i sprzętu odpowiada konserwator oraz dozorca nocny. W ogrodzie dzieci przebywają pod opieką nauczyciela, opiekunki.

1.     W ogrodzie dzieci przebywają pod opieką nauczyciela, opiekunki.

2.     Używamy przyrządów i sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 • Ze zjeżdżalni zjeżdżamy pojedynczo, pod opieką nauczycielki, opiekunki.
 • Samochodziki służą do zabaw naśladujących jazdę pojazdem. Na siedzeniu siedzi jedno lub dwoje dzieci.
 • Samolot  i łódka służą do naśladowania lotu lub pływania. Dzieci powinny siedzieć na przeznaczonych do tego celu ławeczkach.
 • Koniki są używane przez dzieci pod opieką nauczyciela, który przytrzymuje je w czasie schodzenia i wchodzenia.
 • Z chybotek korzysta maksimum 6 dzieci pod opieką nauczyciela, który pomaga przy wejściu i zejściu. Zabrania się stawania, siadania tyłem.
 • Piaskownica służy do zabaw wszystkim dzieciom z wykorzystaniem sprzętu przeznaczonego do tych zabaw. Z piasku korzystamy tylko w piaskownicy. Po skończonej zabawie sprzątamy piaskownicę i odnosimy wszystkie zabawki na swoje miejsce.

3.     Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych podczas wszelkich zabaw w ogrodzie.

4.     Odpoczywamy na ławeczkach lub deskach wokół piaskownicy.

5.     Dobieramy odpowiednie zabawki do zabaw w ogrodzie.

6.    Podczas gry w piłkę staramy się nie kopać jej zbyt wysoko, aby nie wypadła poza ogrodzenie.

7.     Dbamy o kwiaty, krzewy i drzewa. Nie łamiemy gałęzi, nie zrywamy kwiatów.

8.     Załatwiamy swoje potrzeby tylko w ubikacji.

9.     Zgłaszamy nauczycielkom, opiekunkom zauważone uszkodzenia.

10.   Zgłaszamy nauczycielkom, opiekunkom wszelkie kontuzje. 


Zasady bezpieczeństwa na spacerze

1.   Przed każdym wyjściem na spacer nauczyciel przypomina zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy, w parku itp.

2.   Zabrania się wyjścia na spacer poza budynek przedszkolny w czasie silnego deszczu i wiatru, obfitych opadów śniegu, dużego mrozu (powyżej -5oC). W czasie upałów chronimy się przed słońcem w miejscach zacienionych.  Nauczyciel czuwa nad załatwieniem potrzeb fizjologicznych dzieci przed wyjściem.

3.  W szatni nauczyciel i woźna oddziałowa udzielają pomocy dzieciom  w prawidłowym ubraniu się dostosowanym do warunków atmosferycznych.

4.     W szatni nauczyciel ustawia dzieci w pary i tak wychodzą z budynku przedszkola.

5.    Podczas spaceru nauczyciel  woźna mają obowiązek sprawdzania prawidłowego stanu obuwia dzieci.

6.  Podczas spaceru nauczyciel posiada przy sobie apteczkę z podstawowym wyposażeniem ( plaster, gaza, woda utleniona), w razie potrzeby udzielenia pierwszej pomocy dziecku.

7.  W przypadku poważniejszego wypadku, uniemożliwiającego kontynuowanie spaceru lub wycieczki nauczyciel niezwłocznie wraca z grupą do przedszkola i podejmuje stosowne decyzje po konsultacji z dyrektorem (powiadomienie rodziców, pogotowia, lub sprowadzenie na miejsce lekarza).

Dodane:   20.06.2014
REGULAMIN SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

REGULAMIN SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

w Przedszkolu  Samorządowym Nr 6 w Skawinie

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w sposób ustny lub pisemny, podlegają one rozpatrzeniu i załatwieniu w następującym trybie:

 

VI. KURATOR

Małopolskiego Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie


V. WIZYTATOR

Odpowiadający za placówkę


IV. BURMISTRZ

M i G Skawina


III. KIEROWNIK WYDZIAŁU EDUKACJI

Przy Urzędzie Miasta i Gminy Skawina


II. DYREKTOR – Samorządowego Przedszkola Nr 6 w   Skawinie


I .  NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCA
                         REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 5, poz. 46)


Rozdział I

Zasady i tryb przyjmowania skarg i wniosków

§ 1. Skargi i wnioski przyjmuje dyrektor przedszkola w godzinach pracy przedszkola.

§ 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

§ 3. 1. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenia sporządza protokół, który podpisują – wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

       2. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i   nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

§ 4.  Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

§ 5.  Skargi i wnioski są rejestrowane w rejestrze skarg i wniosków znajdującym się w przedszkolu. 


Rozdział II

Rozpatrywanie skarg i wniosków.

§ 6. 1. Skargi i wnioski anonimowe pozostawia się bez rozpoznania.

       2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.   

§ 7. Jeżeli rozpoznanie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, dyrekcja przedszkola zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.

§ 8.  Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpoznaniu przez różne organy, dyrekcja przedszkola rozpatruje sprawy należące do niej, a pozostałe przekazuje niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku i zawiadamia o tym równocześnie wnosząc skargę lub wniosek.

§ 9. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

§ 10. Po rozpatrzeniu skargi lub wniosku według ustalonej procedury należy wydać zalecenia lub podjąć inne stosowne środki w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn jej powstawania.

 § 11. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku należy pisemnie zawiadomić osobę wnoszącą skargę lub wniosek.


Rozdział III

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków.

§ 12. Skargę należy załatwić bez zwłoki, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.

§ 13.1. Po wpłynięciu skargi lub wniosku i zarejestrowaniu w rejestrze skarg należy zanalizować jej treść i zaplanować sposób postępowania wyjaśniającego.

§ 13.2. Przeprowadzić zaplanowane działania i czynności.

§ 13.3. Ustalić stan faktyczny, stan prawny oraz zasadność zarzutów.

§ 13.4. Ustalić przyczyny zaistniałej sytuacji.

§ 13.5. Sporządzić odpowiednią dokumentację:

a)     oryginał skargi

b)    imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby rozpatrującej skargę lub wniosek

c)     notatka służbowa o sposobie załatwienia sprawy, zawierająca wyczerpującą informację dotyczącą zarzutów

d)    materiały pomocnicze

e)     faktyczne i prawne uzasadnienie jeśli skarga została uznana za bezzasadną

f)    odpowiedź do osoby, która złożyła skargę lub wniosek o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.Dodane:   20.06.2014


Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym, ul. Bukowska 17A, 32-050 Skawina
tel. przedszkole: (12) 276 30 45, tel. oddział żłobkowy: (12) 256 75 20 lub (12) 256 75 21

Strona BIP