.:: Przedszkole   -   Zamierzenia edukacyjne
GRUPA I - BIEDRONECZKI
TEMATYKA KOMPLEKSOWA
MIESIĄC
WRZESIEŃ
GRUPA
I
   

Tydzień 1: Nasze przedszkole

Tydzień 2: Wszyscy razem

Tydzień 3: Jestem przedszkolakiem

Tydzień 4: Witamy Panią Jesień

 

Cele operacyjne: (dziecko)

·         Stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi

·         Poznaje przedszkole

·         Rozpoznaje swój znaczek

·         Stara się rozpoznawać i nazywać własne uczucia

·         Podaje swoje imię i poznaje imiona dzieci z grupy

·         Słucha krótkich tekstów literackich

·         Odpowiada na proste pytania

·         Opowiada treść obrazków

·         Powtarza proste rymowanki

·         Łączy w pary logicznie pasujące do siebie obrazki

·         Podejmuje próby przeliczania elementów

·         Używa liczebników głównych

·         Rozumie i stosuje pojęcia wielkości: mały – duży

·         Określa położenie przedmiotów w przestrzeni

·         Nazywa i wskazuje części ciała

·         Wykonuje ćwiczenia regulujące oddech

·         Wykonuje prace plastyczne: rysuje, maluje

·         Rozpoznaje i nazywa kolory

·         Buduje z klocków proste konstrukcje

·         Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią

·         Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki owoców

·         Rozpoznaje i nazywa wybrane dary jesieni

·         Rozumie, że jedzenie owoców i warzyw jest korzystne dla zdrowia

·         Wie, jak wygląda jeż, zdobywa informacje na jego temat

·         Odczuwa satysfakcję z wykonanej pracy

·         Używa zwrotów grzecznościowych

·         Reaguje na sygnał dźwiękowy

·         Uczestniczy w zabawach ruchowych i rytmicznych

 


Dodane:   31.08.2016
GRUPA II - SMERFY
TEMATYKA KOMPLEKSOWA
MIESIĄC WRZESIEŃ
GRUPA IITydzień 1: Moje przedszkole

Tydzień 2: Ja i ty to my

Tydzień 3: To jestem ja

Tydzień 4: Lecą liście kolorowe

 

Cele operacyjne: (dziecko)

·         Bawi się i współpracuje z rówieśnikami

·         Odczuwa przynależność do grupy

·         Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat

·         Dzieli wyrazy na sylaby

·         Wie, czym jest alfabet

·         Wysłuchuje podane głoski w wyrazach

·         Wie, co to jest portret i autoportret

·         Maluje portret przyjaciela

·         Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych

·         Rozróżnia podstawowe figury geometryczne

·         Przelicza elementy

·         Określa wielkość elementów

·         Rozróżnia stronę prawą i lewą

·         Ustala położenie obiektów w przestrzeni

·         Grupuje przedmioty w sensowny sposób

·         Wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia (stopa za stopą)

·         Wznosi konstrukcje z klocków

·         Odgrywa role w zabawach parateatralnych

·         Słucha piosenek i uczy się ich na pamięć

·         Określa charakter muzyki

·         Gra na instrumentach i przedmiotach codziennego użytku

·         Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną

·         Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne

·         Nazywa emocje, określa swój nastrój

·         Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

·         Ubiera się stosownie do pogody

·         Zna charakterystyczne cechy jesieni

·         Zna nazwy owoców i warzyw; wskazuje ich części jadalne

 


 

 


Dodane:   31.08.2016
GRUPA III - MISIE
TEMATYKA KOMPLEKSOWA
MIESIĄC WRZESIEŃ
GRUPA IIITydzień 1: Moje przedszkole

Tydzień 2: Ja i ty to my

Tydzień 3: To jestem ja

Tydzień 4: Lecą liście kolorowe

 

Cele operacyjne: (dziecko)

·       

·         Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, mówi o sobie

·         Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi

·         Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne w dostępnym zakresie, przelicza elementy

·         Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory

·         Przypomina sobie znaczenie pojęcia: para (w znaczeniu: dwa)

·         Określa cechy pór roku, zna oznaki zbliżającej się jesieni, rozpoznaje pospolite gatunki drzew

·         Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności

·         Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy

·         Uważnie słucha dzieci i dorosłych podczas zabawy i wykonywania różnych prac, uważnie słucha podczas czytanych tekstów

·         Uczestniczy w zabawach ruchowych (w tym zajęć gimnastycznych), plastycznych, twórczych, naśladowczych

·         Wykonuje prace plastyczne

·         Uczy się piosenki, porusza się przy muzyce, muzykuje z użyciem instrumentów

·         Okazuje szacunek do czyjejś własności

·         Rozumie znaczenie wyrazów: przyjaźń, przyjaciel, dobroć, koleżeństwo

·         Posługuje się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, obok, na górze, za, przed, z lewej, z prawej; rozróżnia prawą i lewą stronę swojego ciała; stosuje pojęcia: dłuższy, krótszy

·         Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania, wyrabia w sobie właściwy stosunek do wygranej i przegranej w zabawie

·         Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych

·         Rysuje różnymi kolorami kredek, wyrabia sprawność manualną, stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek

·         Poznaje zasady bezpiecznego poruszania się po przedszkolu i ogrodzie przedszkolnym

·         Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji poprzez rysowanie i podczas słuchania muzyki

·         Obdarza  szacunkiem dorosłych, którzy pracują w przedszkolu

·         Kształtuje poczucie bycia współgospodarzem przedszkola

·         Potrafi samodzielnie się ubierać


Dodane:   31.08.2016


Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym, ul. Bukowska 17, 32-050 Skawina
tel. przedszkole: (12) 276 30 45, tel. oddział żłobkowy: (12) 256 75 20 lub (12) 256 75 21

Strona BIP