.:: Oddział żłobkowy   -   Regulamin żłobka
REGULAMIN PORZĄDKOWY ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 6 W SKAWINIE

§1

1. Ze świadczeń żłobka może korzystać dziecko w wieku od 6 miesięcy do 3 roku życia.

2. Dziecko może korzystać z opieki żłobka do końca roku szkolnego, w którym kończy 3 rok życia.

3. Zapisy dzieci do żłobka  na następny rok szkolny (od września) odbywają się w okresie wiosennym. W ustalanym co roku terminie. Przyjęcia do żłobka realizowane są w okresie całego roku w zależności od liczby wolnych miejsc w żłobku.

§2

1. Żłobek udziela świadczeń opiekuńczych obejmujących działania profilaktyczne i    opiekuńcze zgodne z obowiązującymi normami i standardami opieki nad dzieckiem zdrowym.
2. Personel działalności podstawowej realizuje zadania zapewniające bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.

3. Pozostałe zadania związane z działalnością placówki wykonuje personel pomocniczy.

 

§3


  • 1. Udzielane świadczenia  obejmują:  
  •  wyżywienie                                                                                                           
  •  usługi opiekuńczo - wychowawcze 
  •  higienę snu i wypoczynku 
  •  organizowanie zabaw dydaktyczno- wychowawczych i rozwojowych w          pomieszczeniach żłobka i w    miarę możliwości na wolnym powietrzu
  •  działania profilaktyki, promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych
  •  działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania się
  •  udzielania doraźnej pomocy medycznej
  •  bieżący kontakt z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka

§4

1. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi rodzic/ opiekun prawny lub inna osoba przyprowadzająca dziecko informuje pracownika żłobka , że dziecko jest zdrowe.
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych w trakcie pobytu dziecka w żłobku, pielęgniarka lub     opiekunka natychmiast informuje rodzica telefonicznie o sytuacji. Rodzic jest zobowiązany w jak najkrótszym możliwym terminie odebrać dziecko z placówki i udać się z nim do lekarza.
3. W przypadku braku możliwości kontaktu z rodzicem ,pogarszania się stanu dziecka i nieobecności rodzica, pielęgniarka lub opiekunka ma obowiązek wezwać pogotowie ratunkowe i w miarę możliwości poinformować o tym fakcie rodziców.

4.Po przebytej chorobie zakaźnej rodzice lub opiekunowie winni dostarczyć  zaświadczenie od lekarza stwierdzające , że dziecko może uczęszczać do żłobka.

§5

1. Rodzice obowiązani są informować personel żłobka o każdym zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka w żłobku. Nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej 7 dni może skutkować skreśleniem dziecka z listy dzieci uczęszczających do żłobka.

2. Rodzice na piśmie zostaną poinformowani o skreśleniu z listy.

 

§6

Po przyjęciu dziecka do żłobka pozostaje ono pod stałą opieką fachowego personelu przez cały okres pobytu, aż do odebrania go przez rodzica lub inną upoważniona osobę.

 

§7

1. Jeżeli dziecko ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeżeli chodzi o dietę, higienę snu, warunki rozwoju psychomotorycznego lub emocjonalnego rodzice/ opiekunowie prawni winni są informować o tym fakcie personel, po to , aby w granicach możliwości żłobka zapewnić dziecku optymalne warunki rozwoju.
2. W przypadku konieczności stosowania specjalistycznej diety u dzieci z alergiami pokarmowymi konieczne jest poświadczenie przez lekarza wskazówek dotyczących żywienia dziecka.

 

§8

1. Personel jest obowiązany do informowania o stanie psychofizycznym, emocjonalnym dziecka, a także o odstępstwach od norm rozwojowych właściwych dla rówieśników.
2. Jeżeli zachowania dziecka wskazują na takie odstępstwa lub jeśli zachowania objawiają się nadmierną nadpobudliwością czy agresją zagrażającą bezpieczeństwu życia lub zdrowia samego dziecka lub innych dzieci i personelu żłobka personel informuje rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz kierownika. Czynności te są dokumentowane w karcie zdrowia dziecka . Kierownik może prosić rodziców  o opinię psychologa wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną dla małych dzieci. Opinia może być podstawą do wnioskowania o zaprzestanie świadczenia usług przez żłobek.
3. Zaobserwowanie u dziecka sińców lub innych urazów poddaje się każdorazowo ocenie pielęgniarskiej. Jeżeli uzna ona, że urazy te mogą wskazywać na to, że są skutkiem stosowania wobec dziecka przemocy fizycznej ( bicia, molestowania) niezwłocznie powiadamia o tym fakcie kierownika placówki oraz sporządza stosowną notatkę opatrzoną podpisem własnym i kierownika.
4. O sporządzeniu notatki informuje się rodzica /opiekuna prawnego dziecka lub osobę upoważnioną.
5. Jeżeli urazy zostaną zaobserwowane ponownie , bądź jeśli urazy stwierdzone po raz pierwszy nie budzą u personelu żadnych wątpliwości, że są skutkiem stosowania przemocy fizycznej kierownik żłobka jest zobowiązany skierować do najbliższej jednostki policji i prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad dzieckiem. Do zawiadomienia dołącza się uwierzytelnione kserokopie dokumentacji sporządzonej przez pielęgniarkę i kierownika placówki.
6. Jeżeli uraz wymaga natychmiastowej interwencji lekarza, dyrektor zobowiązany jest wezwać pogotowie ratunkowe, zawiadamiając jednocześnie policję i prokuraturę, a jeżeli to możliwe rodziców /opiekunów prawnych dziecka.

  §10

1. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka. Za ich pisemną zgodą dziecko może być również odebrane przez imiennie upoważnioną, pełnoletnią osobę po okazaniu dowodu tożsamości.
2. W przypadku stwierdzenia , że rodzic /opiekun prawny lub inna upoważniona osoba , co do której zachodzi podejrzenie , że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem ( stany emocjonalne, odurzenie alkoholem lub innymi środkami i inne) dziecko pozostawia się w placówce pod opieką personelu do momentu przybycia zawiadomionej przez pracownika żłobka innej upoważnionej osoby.
3. W przypadku nie odebrania dziecka ze żłobka przez rodzica/ opiekuna prawnego lub innej upoważnionej osoby najpóźniej do godziny zakończenia pracy żłobka i niemożności skontaktowania się z nimi, a także w sytuacji przewidzianej w pkt.2 kierownik lub inny pracownik żłobka zawiadamia najbliższą jednostkę policji o potrzebie umieszczenia dziecka w najbliższej placówce opiekuńczej/ pogotowiu opiekuńczym.
4. O zaistniałej sytuacji w miarę możliwości pracownicy żłobka starają się poinformować rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 

§11

1. W razie wypadku na terenie żłobka w czasie pobytu dziecka w placówce personel lub kierownik natychmiast powiadamia o zaistniałym fakcie rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.
2. Dziecku na miejscu udzielana jest pierwsza pomoc.
3. Jeżeli to konieczne pracownik lub dyrektor kierownik wzywa pogotowie ratunkowe.
4. Jeżeli personel, po ocenie pielęgniarki, uzna , iż nie ma takiej potrzeby, pielęgniarka zaopatruje dziecko do momentu przybycia rodziców/ opiekunów prawnych.
  

§12

Rodzice i opiekunowie powinni:
1. Przestrzegać regulaminu porządkowego placówki oraz doraźnych ustaleń kierownika    2. Zapoznawać się z ogłoszeniami i komunikatami dyrektora żłobka.
3. Włączać się czynnie w tworzenie programów wychowawczych, programów profilaktyki i promocji zdrowia, zgłaszając na bieżąco swoje pomysły, uwagi i propozycje personelowi i kierownikowi placówki.
 4. Współorganizować imprezy okolicznościowe i inne.
5. Aktywnie uczestniczyć w zebraniach rodziców.
6. Informować o wszelkich zmianach dotyczących miejsca pracy, zamieszkania, telefonów kontaktowych.

§13

1. Zgodnie z umowa zawieraną przez rodziców z kierownikiem żłobka za pobyt dziecka w żłobku naliczana jest opłata. W jej skład wchodzi opłata za pobyt oraz opłata za wyżywienie.
2. Opłata za pobyt wniesiona przez rodziców w przypadku nieobecności nie podlega zwrotowi.
3. Opłaty zgodnie z umową zawartą z rodzicami winny być wnoszone do 15 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.
4. Zwroty stawki żywieniowej dokonywane są od 1 -go dnia nieobecności, proporcjonalnie do dni nieobecności ( w następnym miesiącu).
5. W razie nie uiszczenia opłaty za żłobek w ustalonym terminie zgodnie z zawartą umową dyrektor może wypowiedzieć umowę. Automatycznie wszczyna również postępowanie mające na celu wyegzekwowanie należności.
6. W przypadku rezygnacji z opieki żłobka nad dzieckiem rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązują się powiadomić kierownika w formie pisemnej pod rygorem nieważności z miesięcznym wyprzedzeniem terminu naliczenia opłaty na miesiąc następny. Brak zawiadomienia powoduje naliczenie opłaty na miesiąc następny. Umowa ulega rozwiązaniu w ostatnim dniu miesiąca.

 §14

Dziecko może być skreślone z listy w przypadku:

1. Niedotrzymania warunków umowy.
2. Zatajenia przy przyjęciu choroby dziecka uniemożliwiającej pobyt dziecka w placówce.
3. Nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w żłobku powyżej 7 dni.

§15

Rodzice otrzymują decyzję o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do żłobka na piśmie wraz z uzasadnieniem.

§16

W żłobku działa reprezentacja rodziców/opiekunów prawnych dzieci korzystających z usług żłobka pod nazwą Rada Rodziców. Zasady działania określone są w odrębnym regulaminie.

§17

1. Żłobek działa na zasadzie powszechnej dostępności. 

2. Przyjęcia dzieci prowadzi się cały rok na podstawie złożonych kart zapisu dziecka do żłobka, w ramach posiadanych wolnych miejsc.

3. Przy przyjęciu do żłobka rodzic obowiązany jest przedstawić:

- dokument potwierdzający zamieszkanie w mieście lub gminie Skawina

- książeczkę zdrowia dziecka do wglądu

- zaświadczenie o zatrudnieniu bądź kształceniu się w systemie dziennym obojga rodziców

- wypełnioną ankietę i upoważnienie do odbioru dziecka

4. Dziecko powinno być zaopatrzone w środki nakazane dyspozycją kierownika placówki i podane do informacji rodziców.

§18

1. Żłobek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00
2. Przyjęcia dzieci odbywają się od godziny 6.00, odbiór do godziny 16.00.
3. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do przyprowadzania dzieci do godziny    8.30.
4. W okresie adaptacyjnym rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do stosowania się do wskazówek personelu.

§19

1. Ramowy rozkład dnia pobytu w żłobku:

6 00– 800    przyjmowanie dzieci

800-830   przygotowanie do śniadania

830    pierwsze śniadanie

9 - 10   zabawy dydaktyczne

10   -  II śniadanie

1015 – 1115 zabawy dowolne , pobyt w ogrodzie

1115 -1130 przygotowanie do obiadu

1130- 12  obiad

12 -1215 przygotowanie do odpoczynku

1215 – 1415  cisza

1415 -  1430 przygotowanie do podwieczorku

1430 – podwieczorek                                                                                                    

1445 -1600  zabawy indywidualne i wydawanie dzieci do domu

Godziny mogą być regulowane w zależności od grupy i potrzeb dzieci.


2. Dzieci nie zmusza się do jedzenia, zabawy i innej aktywności.
3. W żłobku nie podaje się dzieciom żadnych leków, nawet tych zaleconych przez lekarza.
4. W miarę możliwości umożliwia się dzieciom korzystanie z  zabawy na świeżym powietrzu.
                                                                                 §20

Dziecko ma swoje prawa, a w szczególności do:

1. Równego traktowania
2. Poszanowania intymności i godności
3.Nietykalności fizycznej
4. Wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania i życzenia
5.Poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów.

  §21

1. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone w trybie obowiązującym przy jego ustanawianiu.                 

  2. Regulamin obowiązuje od chwili jego wprowadzenia.

Dodane:   28.03.2014


Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym, ul. Bukowska 17, 32-050 Skawina
tel. przedszkole: (12) 276 30 45, tel. oddział żłobkowy: (12) 256 75 20 lub (12) 256 75 21

Strona BIP