.:: Oddział przedszkolny   -   Aktualności   -   Wpis
Rejestrator ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu
Informujemy, że od 3 września 2018r. w naszym Przedszkolu funkcjonować będzie rejestrator ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Poniżej prezentujemy Regulamin, który otrzymają również Rodzice/Prawni Opiekunowie dzieci 3 września wraz z przypisanymi kodami paskowymi dla swojego dziecka.

Regulamin korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka

przez rodziców/opiekunów prawnych

w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Skawinie

§ 1

Postanowienia wstępne

1.      System ewidencji pobytu dziecka zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart kodów paskowych oraz kart zbliżeniowych.

2.      System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą nr XLIV/592/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2018 roku.

3.      Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób.

4.      Przypisany kod paskowy, jego numer oraz karta zbliżeniowa przypisane są na cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola – wszystkie lata szkolne.

5.      Karty kodów są przekazane w ilości 3 szt. dla każdego dziecka i stają się własnością Rodziców/opiekunów prawnych.

6.      Przedszkole zapewnia każdemu dziecku jedną dyskietkę (kartę zbliżeniową) nieodpłatnie. Dyskietka (karta zbliżeniowa) ta stanowi własność przedszkola i pozostawiana ma być w przedszkolu.

7.      Zgubienie nieodpłatnie otrzymanej dyskietki (karty zbliżeniowej) skutkuje koniecznością jej odkupienia  .

§ 2

Przyprowadzanie i Odbieranie dziecka

1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko, niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia  karty kodu, karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika rejestrującego WEJŚCIE I WYJŚCIE, lub wpisanie na klawiaturze przypisanego kodu numerycznego.

2. Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności swojego dziecka w przedszkolu, lub wpisaniu na klawiaturze przypisanego kodu numerycznego rodzice / opiekunowie prawni, kierują się do szatni.

3. Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali lub w innym, wyznaczonym miejscu.

4. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty kodu i nie wpisania na klawiaturze przypisanego kodu numerycznego czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6.00.

5. W przypadku odbioru dziecka z przedszkola i nieodbicia karty, nie wpisania na klawiaturze przypisanego kodu numerycznego czas pobytu dziecka będzie naliczany do 16.30.

6. W przypadku braku karty w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka, braku kodu numerycznego do wpisania na klawiaturze rodzic(prawny opiekun) lub inna osoba upoważniona do odbioru dziecka zobowiązana jest powiadomić nauczyciela, lub dyżurującego pracownika i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem w odpowiednim zeszycie oddziału - Rejestrze pobytu dziecka w przedszkolu bez użycia karty.

7. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wejściu i wyjściu, nie wpisania na klawiaturze przypisanego kodu numerycznego czas pobytu dziecka naliczany będzie od godz. 6.00 do godz. 16.30.

§ 3

Postanowienia końcowe

1. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 12 września 2018 r.

2. Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem https://przedszkolenr6skawina.pl

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

4. Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, udziela rodzicom/opiekunom prawnym dyrektor przedszkola lub inna wskazana przez niego osoba.






Dodane:   02.09.2018


Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym, ul. Bukowska 17, 32-050 Skawina
tel. przedszkole: (12) 276 30 45, tel. oddział żłobkowy: (12) 256 75 20 lub (12) 256 75 21

Strona BIP